Martech-Slovakia s.r.o.

 

Všeobecné obchodno – dodacie podmienky

MARTECH – SLOVAKIA, s.r.o., Žilina

 

I. Všeobecná časť

 1. Obchodné podmienky (OP) sú vypracované v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy (KZ). OP platia do odvolania.
 2. Odchýlne dojednania upravené v jednotlivých KZ majú v súlade s ustanovením § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka prednosť pred OP.
 3. V prípade, že Kupujúci obdrží ponuku predávajúceho odvolávajúcu sa na tieto OP, nedohodne si odchýlne podmienky osobitnou KZ a vystaví objednávku v zmysle ponuky Predávajúceho, v plnej miere akceptuje tieto OP.
 4. Všetko, čo nie je upravené KZ, týmito OP a nevyplýva z Obchodného zákonníka, sa považuje za nepodstatnú časť KZ, ktorá môže byť dohodnutá dodatočne, pričom prípadné nedosiahnutie dodatočnej dohody nemá vplyv na platnosť uzavretej KZ.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že im v dobe uzavretia KZ neboli známe okolnosti, zakladajúce podstatné porušenie zmluvných povinností.
 6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že s duševným vlastníctvom, určeným na zabezpečenie predmetu uzavretej KZ budú vzájomne zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom. Pri porušení tohto ustanovenia sa môže poškodená strana domáhať právnej ochrany podľa ustanovenia § 20 Obchodného zákonníka.
 7. Všetky dáta, výkresy, ostatné dokumenty a informácie dodané Predávajúcim vrámci týchto OP alebo uzatvorenej KZ, s výnimkou informácií určených na zverejnenie, zostávajú výhradným vlastníctvom Predávajúceho a sú súčasťou jeho obchodného tajomstva (§ 17).
 8. Kupujúci môže použiť informácie vo vlastníctve Predávajúceho len na účely montáže, prevádzky alebo údržby, nie však na výrobu náhradných dielov, výmenných častí a pod.
 9. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude informácie vo vlastníctve Predávajúceho alebo jeho subdodávateľov publikovať alebo ich inak sprístupňovať tretej strane. Konzultant sa v tejto súvislosti za tretiu stranu nepovažuje, pokiaľ sa zaviaže, že použije tieto informácie výhradne v spojení s touto zmluvou a že neprezradí a nesprístupní informácie tretej strane.

II. Prechod vlastníckeho práva anebezpečenstvo škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vsúlade sustanovením § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Plnenie je dovolené formou čiastkového plnenia. Čiastkovou dodávkou sa rozumie tovar, avizovaný vjednom oznámení o odoslaní. Ak zKZ vyplýva povinnosť Kupujúceho prevziať dodaný tovar akprevzatiu tovaru nedôjde, dodanie tovaru je splnené uskladnením tovaru uPredávajúceho.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho súčasne sprevzatím tovaru od Predávajúceho. (Nebezpečenstvo náhodného poškodenia veci prechádza na kupujúceho dodaním tovaru).
 4. Uskladnením tovaru má Predávajúci právo dodávku fakturovať bez skladného za predpokladu, že súčasne sodoslaním faktúry upozorní Kupujúceho na dobu, od ktorej avakom rozsahu bude účtované skladné.
 5. Predávajúci nie je zodpovedný za nedodržanie dohodnutej doby plnenia vprípade, ak omeškanie spôsobil Kupujúci oneskoreným dodaním technickej špecifikácie, dopravných baliacich ainých pokynov, prípadne oneskoreným plnením iných záväzkov Kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie KZ.

 

III. Doklady vzťahujúce sa na tovar

 1. Predávajúci je najneskôr pri dodaní tovaru povinný odovzdať nasledovné doklady vzťahujúce sa na tovar (s dodržaním § 419 Obchodného zákonníka):
1.1. dodacie listy alebo náhradné doklady suvedením druhu, hmotnosti, množstva dodaného tovaru afinančne účtovaných obalov.

 

IV. Platobné podmienky afakturácia

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu dohodnutú v KZ.
 2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť kupujúcemu faktúru do 14-tich dní od dodania tovaru.
2.1. Faktúra je splatná do 15-tich dní po vystavení faktúry, ak nie je vponuke aleboKZ upravené inak. Preprípad omeškania kupujúceho splatením faktúry si zmluvné strany zjednávajú úrok zomeškania vo výške 0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2.2. Vprípade, ak má Kupujúci neuhradené záväzky zpredchádzajúceho obdobia, môže Predávajúci zadržať dodanie tovaru, vrátane práva (po predchádzajúcom upozornení kupujúceho) voľne stovarom nakladať.
2.3. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že za daňový doklad považuje faktúru doplnenú odaňové náležitosti (Zákon oDPH).
 1. Pre prípad zmluvne dohodnutých zálohových platieb bude záloha fakturovaná vdohodnutej výške ihneď po uzavretí KZ za rovnakých podmienok, ako vprípade vyššie uvedeného spôsobu platenia. Nezaplatenie zálohy vtermíne splatnosti môže byť dôvodom na posunutie termínu dodania tovaru.
 2. Pri platbe vopred alebo vhotovosti pri prevzatí tovaru môže Predávajúci poskytnúť zľavu zceny tovaru podľa podmienok dohodnutých vKZ. Nárok na túto zľavu nevznikne vprípade, ak má Kupujúci nesplnené záväzky voči Predávajúcemu.
 3. Pri úhrade faktúry je Kupujúci povinný uviesť vplatobnom príkaze vpoložke variabilného symbolu (V – symbolu) číslo faktúry Predávajúceho.
 4. Forma úhrady (faktúra, zmenka, akreditív, platba vopred apod.) musí byť konkretizovaná vKZ, inak sa má za to, že kúpna cena sa účtuje faktúrou.

 

V. Akosť, záručná doba areklamačné podmienky

 1. Akosť výrobku sa riadi príslušnou normou, podľa ktorej je predmet dodávky vyrobený.
 2. Predávajúci poskytne na výrobky záruku, ktorej dĺžka od dňa dodania je uvedená vponuke vypracovanej pre Kupujúceho, ak nie je vKZ uvedené inak.
 3. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar, či tovar nemá vady na prvý pohľad zjavné ači je dodávka podľa dodacieho listu kompletná.
 4. Záruka je platná za predpokladu, že sa užívateľ bude pri používaní dodaného tovaru riadiť technickými predpismi na montáž aúdržbu. Na vady vzniknuté nevhodným skladovaním, manipuláciou pri preprave alebo iným neoprávneným zásahom do výrobku sa táto záruka nevzťahuje.
 5. Lehota na uplatnenie reklamácie je pri zjavných vadách zistiteľných pri prevzatí tovaru, do 10-tich dní od prevzatia apri ostatných vadách podľa poskytnutej záruky.
 6. Predávajúci je povinný sa kreklamácii vyjadriť do 15-tich kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.
 7. Ak si Kupujúci od Predávajúceho vyberie a zakúpi výrobky zdodávateľského sortimentu Predávajúceho na základe vlastného výberu a bez vyžiadania ponuky od Predávajúceho, Predávajúci nenesie žiadne garancie ani zodpovednosť za poškodenie zakúpených výrobkov, ako aj za prípadné následné škody (na majetku, technike, technológii, zdraví) spôsobené nevhodným výberom apoužitím výrobku.

 

VI. Dodacie podmienky

 1. Ak nie je v objednávke výslovne určený druh dodacích podmienok, je Predávajúci oprávnený určiť dodaciu podmienku DDU podľa INCOTERMS 2000.
 2. Na prepravu tovaru Predávajúci zabezpečí zodpovedajúce obaly (krabice, kovové palety, drevené rošty), pričom ich špecifikáciu uvedie vdodacom liste avo faktúre. Vratné obaly sú Predávajúcim zaťažené prirážkou za opotrebenie, vo výške 20% pri drevených roštoch a10% pri kovových paletách. Kupujúci vráti Predávajúcemu nepoškodené čisté obaly do 90-tich dní. Ak dôjde knesplneniu tejto podmienky, Predávajúci vyfakturuje Kupujúcemu dvojnásobok obstarávacej ceny obalov atento je povinný ju uhradiť.
 3. Vprípade, ak Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru Kupujúcemu podľa jeho prepravných pokynov, Predávajúci vyfakturuje prepravu samostatnou faktúrou vo výške skutočných nákladov podľa faktúry dopravcu.
 4. Vprípade, ak si Kupujúci zabezpečí prepravu sám, zaväzuje sa prevziať tovar vlehote do 5-tich dní od doručenia výzvy Predávajúceho.
 5. Vprípade, ak je preprava zabezpečená Predávajúcim aKupujúci sa následne rozhodne zabezpečiť si prepravu sám, je toto povinný oznámiť Predávajúcemu včas pred určenou dobou plnenia, inak je povinný uhradiť náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli oneskoreným oznámením zmeny spôsobu prepravy.
 6. Vprípade dohody o použití obalov Kupujúceho, tomuto vzniká povinnosť tieto dodať vzodpovedajúcom množstve Predávajúcemu najmenej 5 kalendárnych dní pred prvým dňom mesiaca, vktorom sa má tovar dodať, ak zmluva nestanovuje inak. Vprípade nesplnenia tejto podmienky je Predávajúci oprávnený odoslať tovar zabalený podľa vlastnej úvahy aúčtovať Kupujúcemu všetky náklady stým spojené.
 7. Ak Predávajúci poverí prevzatím tovaru tretiu osobu, je povinný jej udeliť plnomocenstvo alebo jej dať kdispozícií zmluvu opreprave veci podľa § 610 Obchodného zákonníka. Oprávnená osoba je na žiadosť Predávajúceho povinná preukázať svoje oprávnenie. Vprípade, ak si osoba poverená prevzatím tovaru nevyžiada poučenie ozásadách platných pri manipulácii stovarom, nenesie Predávajúci zodpovednosť za škody spôsobené nepoučenou osobou.

VII. Cenová doložka

Vsúlade sustanoveniami § 473 – 475 Obchodného zákonníka môže byť výška kúpnej ceny dodatočne upravená, ak včase od uzavretia zmluvy do doby plnenia došlo k cenovým zmenám ovplyvňujúcim výrobné a prepravné náklady. Snavrhnutou zmenou kúpnej ceny musí byť Kupujúci oboznámený najmenej 15 kalendárnych dní pred vystavením faktúry. Kúpna cena môže byť zmenená dohodou zmluvných strán.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim: odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 344 – 351 Obchodného zákonníka stým, že za podstatné porušenie povinností Kupujúceho sa považuje omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o viac ako jeden mesiac po splatnosti faktúry. Vtakomto prípade má Predávajúci právo odstúpiť od KZ aKupujúci je povinný uhradiť mu preukázateľne vzniknuté náklady aušlý zisk, vyplývajúci z rozpracovanosti výroby podľa konkrétnejKZ.
 2. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim: vprípade odstúpenia Kupujúceho od uzavretej KZ, je Predávajúci oprávnený vykonať Kupujúcemu vyúčtovanie nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli ku dňu doručenia oznámenia Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba vprípade podstatného porušenia povinností na strane Predávajúceho. Pokiaľ Kupujúci od zmluvy odstúpi ziných dôvodov, je Predávajúcemu povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % zceny neprevzatého tovaru. Odstúpenie od zmluvy je povinný Kupujúci vyhotoviť písomne. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto OP sú platné aúčinné od 1. 5. 2007.
 2. Tieto OP sa dojednávajú na dobu neurčitú a môžu byť zmenené len spísomným súhlasom oboch zmluvných strán ato najmenej 14 kalendárnych dní pred touto zmenou.
 3. Tieto OP sú platné, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak.
 4. Tieto OP sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
 5. Akékoľvek spory medzi sebou budú zmluvné strany riešiť prioritne vzájomným rokovaním.
 6. Prípadné súdne spory medzi Predávajúcim aKupujúcim budú riešené podľa právneho poriadku SR.
 7. Definícia Kupujúceho aPredávajúceho pre účely týchto OP:
7.1. Kupujúci: právnická alebo fyzická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu zPredávajúcim tak, že si objedná a zakúpi výrobky zponuky Predávajúceho podľa svojho výberu auváženia alebo na základe ponuky Predávajúceho, ato buď:
7.1.1. bez osobitnej KZ – vtakom prípade Kupujúci bez výhrad akceptuje tieto OP,
7.1.2. vypracuje sa KZ sosobitnými odchýlnymi dojednaniami oproti týmto OP,
7.2. Predávajúci: spoločnosť MARTECH – SLOVAKIA s.r.o, Rajecká 17, 010 01 ŽILINA, Zapísaná: vObchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3535 / L, IČO: 3600 7871, IČ DPH: SK 2020447649.